องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_circle สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
นายวุฒิชัย อินทะชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-1684289
นายอดิเทพ ทินบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ หงษ์โง่น
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตยา ทองล้วน
นักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 064-4469397
นายอนุพงษ์ ทาวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุเมธา มาริณี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
โทร : 085-7598823
นางสาวศิริธรรม กองอ้น
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 086-2292549
นางสาวอนุธิดา พรมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระยุทธ กองอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
โทร : 088-5363323
นายวุฒิชัย ไสยสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 095-6691962
นายพุฒิพงษ์ ศรีบุตรดี
พนักงานขับรถ
โทร : 080-7536986
นายสำเร็จ บุญแก้ว
นักการ
โทร : 062-1940620
นายอดิศักดิ์ สังขทิพย์
พนักงานขับรถ
โทร : 098-1171484
นางทองวาส ธงศรี
แม่บ้าน
โทร : 083-3626764
นายมานพ อัควงค์
คนงานทั่วไป
โทร : 063-6519923
นายวทัญญู แก้วมาตร
คนงานทั่วไป
โทร : 061-4267385