ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบ[าดาล บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง