โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ---->ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล :    นายพงศธร สรรพ์สมบัติ
ตำแหน่ง :    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    088-7470713
โทรสาร :   
อีเมล์ :