โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 


ชื่อ-สกุล :    นางสาวนุจนีย์ ศิลาเลิศ
ตำแหน่ง :    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    084-7011523
โทรสาร :   
อีเมล์ :