โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง


ชื่อ-สกุล :    นางเตือนใจ สาครขัน
ตำแหน่ง :    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 1
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    086-2278218
โทรสาร :   
อีเมล์ :