โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ---->ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล :    นายสังคม อิ่มนาง
ตำแหน่ง :    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    087-2234778
โทรสาร :   
อีเมล์ :