โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ


ชื่อ-สกุล :    นายวุฒิชัย อินทะชัย
ตำแหน่ง :    หัวหน้าสำนักงานปลัด
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    095-1684289
โทรสาร :   
อีเมล์ :