โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง


ชื่อ-สกุล :    นายสุพรรณ พลีศักดิ์
ตำแหน่ง :    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    092-3725597
โทรสาร :   
อีเมล์ :