โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ


ชื่อ-สกุล :    นายอดิศักดิ์ สังขทิพย์
ตำแหน่ง :    พนักงานขับรถ
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    098-1171484
โทรสาร :   
อีเมล์ :