โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ


ชื่อ-สกุล :    นางทองวาส ธงศรี
ตำแหน่ง :    แม่บ้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    083-3626764
โทรสาร :   
อีเมล์ :