โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ


ชื่อ-สกุล :    นายวีระยุทธ กองอ้น
ตำแหน่ง :    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    088-5363323
โทรสาร :   
อีเมล์ :