โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ


ชื่อ-สกุล :    นายชาญวริญญ์ ดิเรกศิลป์
ตำแหน่ง :    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    080-9600616
โทรสาร :   
อีเมล์ :