โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ---->ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล :    นายวิเชียร สุระเสียง
ตำแหน่ง :    นายก อบต.ปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง

ประวัติการทำงาน :

 ประสบการณ์ทำงาน 

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :   
โทรสาร :   
อีเมล์ :