โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 


ชื่อ-สกุล :    นางอุบล หมื่นชนะ
ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :    089-2767995
โทรสาร :   
อีเมล์ :