โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง


ชื่อ-สกุล :    นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว
ตำแหน่ง :    ประธานสภา อบต.ปางกู่
หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน :   

 เป็นประธานสภา

ประวัติการทำงาน :

 

ที่อยู่ติดต่อ :   
เบอร์โทร :   
โทรสาร :   
อีเมล์ :