โครงสร้างเจ้าหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นางอุบล หมื่นชนะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
2
ส.อ.อัครเดช เทพโสภา
นักพัฒนาชุมชน
3
นางสาวนุจนีย์ ศิลาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน