โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

อำนาจหน้าที่
ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นายประชา ประชากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
2
นายอังคาร จันขัน
นายช่างโยธา
3
นายสุรสิทธิ์ มาสุข
ผู้ช่วยนายช่ายโยธา