โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นางสาวหรรษา ตุ้มวารีย์
นักวิชาการศึกษา
2
นางสาวกัญญาภัทร ภูเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
3
นางลำดวน อินทรักษา
ครู คศ.1
4
นางบังอร สังขะทิพย์
ครู คศ.1
5
นางวิไลวรรณ มณีเลิศ
ครู คศ.1
6
นางสาววิไลวรรณ วะปะแก้ว
ครู คศ.1
7
นางสาวพรทิพย์ มาตเลี้ยม
ครู คศ.1
8
นางสาวอภิยดา มากจุล
ผู้ดูแลเด็ก
9
นางสาวจันทร์ดัย แก่นโสม
ผู้ดูแลเด็ก
10
นางสาวปัทมา กองบาง
ผู้ดูแลเด็ก
11
นางสาวทิพสุดา ทิพย์แสง
ผู้ดูแลเด็ก
12
นางสาวน้ำผึ้ง อินทรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
13
นายทศพล พลีศักดิ์
ภารโรง