โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

อำนาจหน้าที่
ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นางบุญปัน มาสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
2
นางชญาธร ยาพันธุ์
นักวิชาการการเงิน
3
นางสาวจันทร์ธิลา ด่านพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
4
นางสาวภัทรจารินทร์ โชตะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
5
นางสาวสุดารัตน์ ปัดนาถา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
6
นางสาวณัฐธิดา ศรียอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้