โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

อำนาจหน้าที่
ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นายชาญวริญญ์ ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
2
นายวุฒิชัย อินทะชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
3
นางสาวภรพิมล เพียดสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4
นายอดิศักดิ์ หงษ์โง่น
นักทรัพยากรบุคคล
5
นายสุเมธา มาริณี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
6
นางสาวศิริธรรม รวมธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
7
นางสาวอนุธิดา พรมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
8
นายพุฒิพงษ์ ศรีบุตรดี
พนักงานขับรถ
9
นายวุฒิชัย ไสยสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
10
นายวีระยุทธ กองอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
11
นายสำเร็จ บุญแก้ว
นักการ
12
นางทองวาส ธงศรี
แม่บ้าน
13
นายอดิศักดิ์ สังขทิพย์
พนักงานขับรถ