โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง

อำนาจหน้าที่

 

ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
2
นายสุพรรณ พลีศักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
3
นางเตือนใจ สาครขัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 1
4
นายบัวเรียน พิมพ์ภาพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 1
5
นายธีรวัต โพธิ์หล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 2
6
นางสาวปัญญาดา จาระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 2
7
นางสุภารัตน์ ทิพแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 3
8
นางหอมหวล มากจุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 3
9
นายอุดม สีสะวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 4
10
นางสมคิด สระบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 4
11
นายบุญธรรม พันธ์ตู้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 5
12
นายวารี ศรีมีคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 5
13
นายคำพวย สุขขา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 6
14
นางทองใบ สุพรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 6
15
นายประสิทธิ์ แซ่ตัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 7
16
นายจรรยา โคกศรีอำนวย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 7
17
นายณรงค์ เดี่ยวผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 8
18
นายกสิน ภูเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 9
19
นางสมดี ศรีทาแก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 9
20
นายพิษณุ นามศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ หมู่ที่ 10