โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ---->ผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นายวิเชียร สุระเสียง
นายก อบต.ปางกู่