HOT LINE NEWS ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807   . HOT LINE NEWSButtons On Webpage by Free-Web-Buttons.com v2.0
login3
 ประวัติ อบต.ปางกู่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้ง อบต.ปางกู่
 สภาพทั่วไป
 สภาพสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สาธารณูปโภค
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 สถานที่สำคัญในตำบล
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 มารู้จักกับหนองบัวลำภู
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดหนองบัวลำภู
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 แหล่งท่องเที่ยว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 แบบคำร้องทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
 ดูทั้งหมด
 กระดานสนทนา Web Board
 ติดต่อ อบต.ปางกู่
 
 ห้องสนทนาออนไลน์
วันที่ : 24/06/19
วันนี้ 62
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 11053
เดือนก่อน 1758
ปีนี้ 20261
ปีก่อน 41425
รวมทั้งหมด 81990
ออนไลน์ขณะนี้ 2

เริ่มนับ 22 ส.ค. 2557


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา?
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
  แสดงผล Poll


ข้อมูลองค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 

 สาธารณูปโภคของ อบต.ปางกู่

การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง

5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  1. พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
  2. มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

5.2   มวลชนจัดตั้ง

  1. ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
  2. ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
  3. กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
  4. รสปส.   1   รุ่น   150  คน
  5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
  6. อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น

      

 
 

นายวิเชียร สุระเสียง


นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว