HOT LINE NEWS ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807   . HOT LINE NEWSButtons On Webpage by Free-Web-Buttons.com v2.0
login3
 ประวัติ อบต.ปางกู่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้ง อบต.ปางกู่
 สภาพทั่วไป
 สภาพสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สาธารณูปโภค
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 สถานที่สำคัญในตำบล
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 มารู้จักกับหนองบัวลำภู
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดหนองบัวลำภู
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 แหล่งท่องเที่ยว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 แบบคำร้องทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
 ดูทั้งหมด
 กระดานสนทนา Web Board
 ติดต่อ อบต.ปางกู่
 
 ห้องสนทนาออนไลน์
วันที่ : 24/06/19
วันนี้ 65
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 11056
เดือนก่อน 1758
ปีนี้ 20264
ปีก่อน 41425
รวมทั้งหมด 81993
ออนไลน์ขณะนี้ 2

เริ่มนับ 22 ส.ค. 2557


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา?
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
  แสดงผล Poll


ข้อมูลองค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 

 บริการขั้นพื้นฐานของ อบต.ปางกู่

สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง

 

 

3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง

 

 

 
 

นายวิเชียร สุระเสียง


นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว