HOT LINE NEWS ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807   . HOT LINE NEWSButtons On Webpage by Free-Web-Buttons.com v2.0
login3
 ประวัติ อบต.ปางกู่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้ง อบต.ปางกู่
 สภาพทั่วไป
 สภาพสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สาธารณูปโภค
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 สถานที่สำคัญในตำบล
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 มารู้จักกับหนองบัวลำภู
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดหนองบัวลำภู
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 แหล่งท่องเที่ยว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 แบบคำร้องทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
 ดูทั้งหมด
 กระดานสนทนา Web Board
 ติดต่อ อบต.ปางกู่
 
 ห้องสนทนาออนไลน์
วันที่ : 24/06/19
วันนี้ 80
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 11071
เดือนก่อน 1758
ปีนี้ 20279
ปีก่อน 41425
รวมทั้งหมด 82008
ออนไลน์ขณะนี้ 1

เริ่มนับ 22 ส.ค. 2557


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา?
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
  แสดงผล Poll


ข้อมูลองค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 

ประวัติของ อบต.ปางกู่

ที่มาของพระธาตุ  “ปรางค์กู่”  ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในตำบลตำบลปางกู่    เป็นโบราณวัตถุก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ไหนไม่ทราบได้  ตามข้อสันนิฐานของกรมทรัพยากรธรณีสันนิฐานว่า  พระธาตุปรางค์กู่แห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  3,000  ปี  เดิมมีคนพบเห็นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2474  ประชาชนที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน  ชาวบ้านดอนกู่หมู่ที่  1  ตำบลปางกู่  ถือเป็นโบราณวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และชนรุ่นหลังได้นับถือสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่น  สมัยก่อนนั้นมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันพระ  จะมีเสียงฆ้องดังออกมาจากพระธาตุปรางค์กู่  และนักโบราณคดีได้เล่าว่าพระธาตุประกู่ได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล  สมัยนั้น  พ่อเมืองประเทศไทยได้ไปขอพระสารีริกธาตุ   ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาประดิษฐานไว้ที่อำเภอพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม    จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศไปทั่วว่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นที่อำเภอพระธาตุพนม  ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ประชาชนทั่วไปทราบข่าว  ได้มาร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างโดยการนำเพชรนิน  จินดา  ของมีค่า  แก้ว  แหวน  เงินทอง  มาร่วมในการก่อสร้างเจดีย์สมัยนั้น  มีประชาชนทางภาคเหนือได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปร่วมพิธีเช่นกัน  เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนม  มีพระและญาติโยมร่วมมาด้วย  เผอิญมาถึงบ้านดอนกู่พระเกิดอาพาสหนัก(เจ็บท้อง)  และมรณภาพในเวลาต่อมา  และได้เอาสิ่งของติดตัวมา  ประดิษฐานขึ้นไว้เป็นพระธาตุเจดีย์ “พระธาตุปรางค์กู่”
            พระธาตุปรางค์กู่  เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลงมีลักษณะผุพังในส่วนบน  เป็นซากโบราณสถาน  มีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา  จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2545 โดยใช้ชื่อในการขึ้นทะเบียนว่า “วัดป่าพระธาตุกู่”
            องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี  2540  เริ่มจากการยกฐานะมาจากสภาตำบล  มี มีพื้นที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน  ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านยังคงเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพ  สาธารณสุข  การส่งเสริมบุญประเพณีต่างฯ

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 

 ตำบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน  ทิศใต้จดตำบลกุดดู่ ทิศตะวันออกจดเทือกเขาภูพาน  ทิศตะวันตกจดตำบลกุดดู่  และตำบลบ้านถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน  ตำบลปางกู่  อำเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลำภู   

1.2เนื้อที่

ตำบลปางกู่มีเนื้อที่ประมาณ  67.37   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  42,106  ไร่

1.3 ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  180 – 340    จากระดับน้ำทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของตำบล
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน                       
หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน               
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง           
หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว                  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง         
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน            
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย          
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล                   
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน          

 

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  
-  จำนวนเทศบาล                 -              แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล              -              แห่ง
1.6 ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  5,293  แยกเป็นชาย  2,701  คน หญิง   2,592   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 163.72   คน  / ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่  1 บ้านดอนกู่ 

454

440

894

หมู่ที่  2 บ้านโสกแคน 

330

350

680

หมู่ที่  3 บ้านหนองบัวเงิน 

456

416

872

หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง 

378

361

739

หมู่ที่ 5 บ้านโสกปลาขาว 

107

113

220

หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 

123

124

247

หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน 

242

226

468

หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย 

148

120

268

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล  

370

359

729

หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน  

93

83

176

                                                                                                                                                ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1อาชีพ 
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่  ทำสวนยาง  และอาชีพรับจ้าง
2.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  ธนาคาร   -   แห่ง
-  โรงแรม    -   แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน  -   แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
-  โรงสี   18   แห่ง

 

3   สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  แห่ง  
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1  แห่ง
3.2  สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์       13  แห่ง
-  มัสยิด                   -   แห่ง
-  ศาลเจ้า                 -   แห่ง
-  โบสถ์                    -   แห่ง  
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ  4  แห่ง
3.3  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด   -   เตียง   -   แห่ง
-  สถานีอามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน   2   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน   -   แห่ง
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   -   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีตำรวจ   -   แห่ง  
-  สถานีดับเพลิง   -   แห่ง


4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 
มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     1   แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      16  แห่ง  (โทรศัพท์สาธารณะ)
4.3 การไฟฟ้า 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า   1,147   ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
-  ลำน้ำ,  ลำห้วย   6   แห่ง
-  บึง  หนองและอื่นๆ   -   แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย          10      แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น     102    แห่ง
-  บ่อโยก     -    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน   20   แห่ง
-  อื่น ๆ   -   แห่ง

5 . ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 1. พื้นที่ตำบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์
 2. มีแหล่งน้ำใต้ดินเพียงพอกับความต้องการของชุมชน

5.2   มวลชนจัดตั้ง

 1. ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น   450   คน
 2. ไทยอาสาป้องกันชาติ   -   รุ่น
 3. กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   -   รุ่น
 4. รสปส.   1   รุ่น   150  คน
 5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2  รุ่น  112  คน
 6. อื่นๆ (กลุ่มสตรี)   3   รุ่น

 

6.   ศักยภาพในตำบล

ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.จำนวนบุคลากร 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดมี   55   คน   
คณะบริหาร  4  คน  สมาชิกสภาฯ  20  คน   
พนักงานส่วนตำบล  11  คน 
ลูกจ้างตามภารกิจ  11  คน    ลูกจ้างทั่วไป  2   คน  ผดด  8  คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  -   คน  
ตำแหน่งในส่วนคลัง    -   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา   -   คน  
2.ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา    -      คน
อาชีวศึกษา/มัธยมศึกษา    -    คน
ปริญญาตรี    -    คน
สูงกว่าปริญญาตรี    -    คน
3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.1รายได้ปีที่ผ่านมา  
ประจำปีงบประมาณ  2554                                 10,276,673   บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง            70,100   บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให                                      บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  10,206,573.99   บาท       
3.2รายได้  3  ปีย้อนหลัง (2553 - 2555)

 1. งบประมาณ    2553                              8,524,935.16   บาท

-    งบประมาณ   2554                                  10,276,673.99   บาท
-    งบประมาณ   2555                                  10,276,673.99   บาท

 

ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1.   การรวมกลุ่มประชาชน 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท    24    กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ            11  กลุ่ม
-  กลุ่มออมทรัพย์     12   กลุ่ม
-  กลุ่มอื่น ๆ             -      กลุ่ม 

2.  จุดเด่นของพื้นที่ 
ตำบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา  ราษฎรในตำบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

 

 

     สภาพปัญหาและความต้องการของ  10  หมู่บ้านในตำบลปางกู่ 

     สภาพปัญหาในตำบลปางกู่ตั้งแต่หมู่  1 – 10  มีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังนี้

 1.  ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด  เนื่องจากน้ำประปาใต้ดินมีจำนวนจำกัด  จะขาดแคลนในฤดูแล้ง
 2. ขาดน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้ในปริมาณน้อย  ในฤดูน้ำจะแห้งขอด  ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากขาดงบประมาณ
 3. ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ
 4. เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  การคมนาคมเพื่อการเกษตร  ไม่สะดวกในบางสาย  เนื่องจากงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานมีน้อย
 5. ปัญหาเด็กและเยาวชน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ทะเลาะวิวาท

 

 
 

นายวิเชียร สุระเสียง


นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว