HOT LINE NEWS ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ปางกู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140 โทร.042-109807   . HOT LINE NEWSButtons On Webpage by Free-Web-Buttons.com v2.0
login3
 ประวัติ อบต.ปางกู่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้ง อบต.ปางกู่
 สภาพทั่วไป
 สภาพสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สาธารณูปโภค
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 สถานที่สำคัญในตำบล
 ผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 มารู้จักกับหนองบัวลำภู
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 จังหวัดหนองบัวลำภู
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 แหล่งท่องเที่ยว
 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 แบบคำร้องทั่วไป
 ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค
 ดูทั้งหมด
 กระดานสนทนา Web Board
 ติดต่อ อบต.ปางกู่
 
 ห้องสนทนาออนไลน์
วันที่ : 14/12/18
วันนี้ 58
เมื่อวานนี้ 30
เดือนนี้ 1027
เดือนก่อน 2122
ปีนี้ 39754
ปีก่อน 19986
รวมทั้งหมด 60058
ออนไลน์ขณะนี้ 1

เริ่มนับ 22 ส.ค. 2557


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา?
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
  แสดงผล Poll

โครงสร้างเจ้าหน้าที่

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

อำนาจหน้าที่
ลำดับ
รูปถ่าย
รายชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล์
ดูข้อมูล
1
นายชาญวริญญ์ ดิเรกศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
2
นายวุฒิชัย อินทะชัย
หัวหน้าสำนักงานปลัด
3
นางสาวภรพิมล เพียดสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4
นายอดิศักดิ์ หงษ์โง่น
นักทรัพยากรบุคคล
5
นายสุเมธา มาริณี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
6
นางสาวศิริธรรม รวมธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
7
นางสาวอนุธิดา พรมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
8
นายพุฒิพงษ์ ศรีบุตรดี
พนักงานขับรถ
9
นายวุฒิชัย ไสยสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
10
นายวีระยุทธ กองอ้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
11
นายสำเร็จ บุญแก้ว
นักการ
12
นางทองวาส ธงศรี
แม่บ้าน
13
นายอดิศักดิ์ สังขทิพย์
พนักงานขับรถ

ออกรายงาน

นายวิเชียร สุระเสียง


นายสมจิตร ศรีเพียแก้ว