ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ชื่อกิจกรรม :ชุมชนปลอดขยะ
วันที่ 8 ส.ค. 2561
ดู 90 ครั้ง
คลิกที่ภาพเพื่อแสดงสไลด์โชว์ หรือคลิกที่คลิกดูภาพไลด์ แสดงภาพสไลด์แบบที่ 2
รายละเอียดข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดหนองบัวลำภู เกี่ยวกับเรื่องของกำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการกับขยะอันตราย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหมู่ทราบเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนขยะอันตรายนั้น ไม่แนะนำให้ชาวบ้านทำลายทิ้ง ให้เก็บรวบรวมไว้ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่จะนำรถมาจัดเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้าน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะรวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดที่เก็บได้ไปส่งยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการต่อไป