ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
วันที่ 21 พ.ย. 2560

จากทั้งหมด 3 ข่าว

*** แถบสี      ข่าววันนี้     แถบสี     ข่าวภายในสัปดาห์นี้