รายงานผลโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ปางกู่
วันที่ 22 ก.ค. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี ๒๕๖๐
วันที่ 22 ก.ค. 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี ๒๕๕๙
วันที่ 22 ก.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕
วันที่ 22 ก.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ 20 ก.ค. 2561
การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
วันที่ 19 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
วันที่ 21 พ.ย. 2560

จากทั้งหมด 9 ข่าว

*** แถบสี      ข่าววันนี้     แถบสี     ข่าวภายในสัปดาห์นี้